امکان ارسال نمرات و وضعیت تحصیلی دانش آموزان به اولیا با سامانه پیامک هوشمند مدرسه جو

سامانه پیامک هوشمند مدرسه جو

سامانه پیامک هوشمند مدارس :امکان ارسال نمرات و وضعیت تحصیلی دانش آموزان به اولیا با سامانه پیامک هوشمند مدرسه جو

اولیا محترم دانش آموز………………. نمره میانترم درس ریاضی فرزند شما 18 می باشد.باآروزی موفقیت مدیریت دبیرستان…….

ارسال پیام دعوت نامه برای حضور در مدرسه به اولیا دانش آموزان (به گونه ای که برای هر فرد با نام خود پیامک به صورت خودکار ارسال شود.)
قبلا برای جلسه اولیا و مربیان به دانش آموزان دعوت نامه هایی داده می شود تا به دست اولیا برسانند. بعضی از دانش آموزان شیطنت کرده و نامه را به اولیا خود تحویل نمی دادند و یا فراموش می کردند. اما با استفاده از پنل پیامکی شما مدیر محترم می توانید به راحتی اطلاعیه جلسه اولیا و مربیان را به دست اولیا برسانید.

ولی محترم دانش آموزان ……. از شما دعوت به عمل می آید در جلسه اولیا و مربیان در تاریخ ….. حضور به هم رسانید.مدیریت مدسه …..